• 733 755 521
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Základní informace

7

Právní postavení LDK

 • LDK je zájmové sdružení právnických osob z odvětví lesního hospodářství a dřevařské prvovýroby, ustavené podle § 20 písm. f) zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
 • LDK je zájmovým společenstvem ve smyslu statutu Agrární komory ČR.
 • LDK je právnickou osobou, registrovanou pod IČ 02472619.
 • Hlavní i vedlejší činnosti LDK jsou blíže popsány ve stanovách, ze kterých vycházejí dlouhodobé teze programového zaměření LDK.

Komora v současné době sdružuje celkem 13 členů, reprezentujících nejvýznamnější podnikatelské subjekty l-d sektoru, správce lesů ve vlastnictví státu, instituce z akademické i výzkumné sféry, oborového školství a společnosti, zaměřené na celoživotní odborné vzdělávání a oborovou osvětu.

 

Efektivní lobbing v rámci Agrární komory ČR

Po dlouhodobém úsilí se podařilo přesvědčit nejvlivnější a legislativně ukotvené profesní zájmové uskupení, že lesnictví a lesníci jsou významnou součástí českého venkova a agrární politiky a navazující zpracovatelská odvětví jsou ve zcela analogickém postavení jako potravináři vůči zemědělství. Pozice LDK je umocněna členstvím v představenstvu a dozorčí radě AK, do pozice viceprezidenta AK ČR byl v březnu 2017 opět zvolen zástupce LDK - RNDr. Vladimír Veselý.

V rámci struktur AK má LDK své zástupce v Komisi pro školství a vzdělávání/Sekci věda, výzkum a inovace/Sekci školních hospodářství a Myslivecké komisi. V r. 2015 LDK iniciovala obnovení činnosti Komoditní rady pro biomasu (s nominací nových členů a úpravou hlavního zaměření své činnosti) a zahájila činnost v nově zřízené Komoditní radě pro dřevo.

 

Prostřednictvím AK jakožto povinného připomínkového místa uplatňuje LDK svá stanoviska k vybraným legislativním návrhům (např. Strategie resortu Ministerstva zemědělství ČR
s výhledem do roku 2030, záměr zákona o prodeji zemědělské půdy, připomínky k PRV, novela zákona o lesích, novela mysliveckého zákona, Národní akční plán adaptace na změnu klimatu, Změna pravidel programů PGRLF atd.)

2

Výčet hlavních témat iniciovaných a řešených LDK

 1. Podpora založení Lesnicko-dřevařského fondu
 2. Zelená nafta pro lesnictví
 3. Iniciace vzniku a podpora komoditní rady pro dřevo při AK ČR
 4. Aktivní osobní jednání se zástupci vedení a poradců ministra zemědělství
 5. Prosazování zájmů dřevozpracovatelů vůči MPO
 6. Oponentura a protinávrhy ke změnám obchodní politiky LČR
 7. Podpora odbornému lesnickému školství v rámci aktivit Agrární komory
 8. Zapojení do České technologické platformy pro zemědělství
 9. Problematika certifikace lesních majetků a C-o-C v ČR
 10. Neexistující komplexní statistika l-d sektoru
 11. Podpora přípravy Center odborného vzdělávání pro studenty středních lesnických škol

 

Pořádání odborných seminářů

Komora pravidelně organizuje odborné semináře k aktuálním tématům, na které zve experty
a osobnosti nejen z řad svých členů ( např. k podobě zákona o zřízení Lesnicko-dřevařského fondu, školení k uplatnění zelené nafty v lesnictví, seminář k podobě Center odborného vzdělávání, prezentace koncepce Dlouhodobé komunikační strategie v l-d sektoru).

3

Projekty LDK

Komora získala dotaci MZe na řešení projektu – „Komunikační strategie na podporu a propagaci využívání dřeva a výrobků ze dřeva“ (realizace říjen – prosinec 2016).

V r. 2016 byl prostřednictvím LDK realizován  projekt ČRA v rámci rozvojové pomoci ( Local Small Scale Projects) - spolupráce Národní asociace mongolských zemědělských družstev a členů LDK.  Tento projekt byl iniciován velvyslanectvím ČR v Mongolsku a navazuje na spolupráci českých
a mongolských lesníků, kteří již druhým rokem působí v provincii Darghan-Uul a realizují  zde komplexní projekt na podporu TUH v lesích v pojetí českého lesnického know-how.

 

Propagace LH, členů LDK a aktuálních témat l-d sektoru

LDK pravidelně vyplňuje 4-stránkový prostor v informačních novinách AK Zpravodaj AGRObase
a příležitostně v příloze Zemědělce, zprávy přebírá i webový portál AK. Proběhla prezentace na stánku AK na  výstavách Silva Regina v Brně a  Země živitelka v Českých Budějovicích. LDK byla  uvedena jako jeden ze sponzorů na lednovém plesu AK v Praze na Žofíně. Prostřednictvím projektu NNO se LDK prezentovala i na stránkách Lesnické práce a Silvaria. LDK vydává  tiskové zprávy k aktuálním sektorovým tématům.

 

Financování LDK

Naše hospodaření je transparentní, vyrovnané a nákladově řízené.

Kontakty

Adresa
Počernická 96
108 00 Praha – Malešice

tel.: 733 755 521
info@ldkomora.cz

Odběr novinek

© 2024 Lesnicko-dřevařská komora | Všechna práva vyhrazena | Vytvořila a provozuje společnost Lesnická práce s.r.o.