• 733 755 521
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Program kvalifikovaný zaměstnanec

Program kvalifikovaný zaměstnanec

Od 1. září 2019 Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s dalšími rezorty spustilo PROGRAM KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC. Program je realizován na základě usnesení vlády ze dne 26. srpna 2019 č. 581 o programech schválených vládou za účelem dosažení ekonomického přínosu pro Českou republiku.

Program KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC je určen:

 • na straně zaměstnanců pro nově najaté zahraniční pracovníky z Ukrajiny, Mongolska, Srbska, Filipín, Indie, Běloruska, Moldavska, Černé hory a Kazachstánu, kteří dle platného znění aktualizované Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO vykonávají činnost v hlavních třídách 4 – 8 v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru
 • na straně zaměstnavatelů pro subjekty, působící alespoň 2 roky v ČR, s vypořádanými závazky vůči státu (platba zdravotního a sociálního pojištění, daně), zaměstnávající alespoň 6 zaměstnanců, s řádným zápisem v obchodním rejstříku a vloženými účetními závěrkami do sbírky listin.

  Zaměstnavatel musí po dobu posledních 2 let svého podnikání reálně vyvíjet činnost následujícího typu:

  • podniká v oblasti výroby nebo poskytování služeb nebo působí ve veřejném sektoru
  • podniká v zemědělské výrobě nebo v lesnictví a dřevozpracujícím průmyslu nebo
  • je výrobcem potravin nebo registrovaný výrobce hotových krmiv pro zvířata poskytující potraviny

  Do Programu nelze zařadit zaměstnavatele, který vykonává nebo v uplynulém 1 roce vykonával činnost zprostředkování zaměstnání nebo u kterého existuje nebo v uplynulém 1 roce existovalo personální spojení s agenturou práce zaměstnávající fyzické osoby za účelem výkonu jejich práce pro uživatele

Uchazečům, zařazeným do programu, je garantována možnost podání žádosti o zaměstnaneckou kartu a jsou s přiděleným termínem osloveni příslušným zastupitelským úřadem.

Platnost zařazení do Programu:   1 rok
Doba vyřízení žádosti:   60 – 90 dnů. Žádosti v tomto Programu jsou administrovány v režimu správního řízení. Lhůty pro vyřízení žádostí neběží, nebo jsou prodlouženy v zákonem stanovených případech, např. pokud je žadatel správním orgánem vyzván k odstranění vad podání nebo pokud je řízení usnesením přerušeno.

Na účast v Programu není právní nárok.

Další informace k programu PROGRAM KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC

K zařazení zaměstnavatele do Programu je nutné doložit:

K zařazení zaměstnavatele do Programu je nutné doložit:

 1. Řádně vyplněnou žádost o zařazení do programu – Formulář žádosti ZDE
 2. Potvrzení Finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků (ne starší než 3 měsíce).
 3. Potvrzení České správy sociálního zabezpečení o neexistenci nedoplatků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ne starší než 3 měsíce).
 4. Čestné prohlášení: Formulář čestného prohlášení ZDE
  • o neexistenci nedoplatků na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění;
  • o tom, že hodlá se zaměstnaným cizincem, resp. se všemi v budoucnu zaměstnanými cizinci, uzavřít pracovní poměr, který bude trvat nejméně po dobu 1 roku.
 5. Čestné prohlášení o tom, že v období 2 let před podáním žádosti o zařazení do Programu nebyla zaměstnavateli uložena:
  • pokuta vyšší než 100 000,- Kč za umožnění výkonu nelegální práce,
  • pokuta za zastřené zprostředkování zaměstnání nebo 
  • opakovaně pokuta vyšší než 100 000,- Kč za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů kontrolovaných Úřadem práce ČR, Státním úřadem inspekce práce nebo oblastními inspektoráty práce.
 6. Čestné prohlášení, že zaměstnavatel v uplynulém 1 roce nevykonával činnost zprostředkování zaměstnání spočívající v zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele a nebyl v uplynulém roce personálně spojen s agenturou práce zaměstnávající fyzické osoby za účelem výkonu jejich práce pro uživatele.
 7. Čestné prohlášení po tom, že zaměstnavatel bude poskytovat součinnost při plnění povinnosti cizince absolvovat adaptačně – integrační kurz.
 8. Čestné prohlášení na přiloženém vzoru o tom, že zaměstnavatel bude spolupracovat Centrem na podporu integrace cizinců v příslušném kraji ČR.
 9. Výkaz zisků a ztrát a přílohu řádné účetní závěrky za poslední účetní období (pokud nemá povinnost zveřejnit účetní závěrku ve sbírce listin v OR). Zaměstnavatel podnikající déle než 3 roky je povinen doložit uvedené náležitosti alespoň za poslední 2 účetní období. Zaměstnavatel, který není účetní jednotkou, doloží seznam zaměstnanců a přehled o výši pojistného za zaměstnance vydaný ČSSZ.

Přílohy dokládá zaměstnavatel pouze v případě první žádosti, opětovně pak po uplynutí doby, po kterou byl zaměstnavatel do Programu zařazen, tj. po uplynutí 1 roku.

Ke každé hromadné žádosti je kromě povinných příloh nutné doložit následující dokumenty:
Za vyřízení Vaší žádosti účtujeme poplatek za administrativní úkony:
Dotazy k programům

Kontakty

Adresa
Počernická 96
108 00 Praha – Malešice

tel.: 733 755 521
info@ldkomora.cz

Odběr novinek

© 2021 Lesnicko-dřevařská komora | Všechna práva vyhrazena | Vytvořila a provozuje společnost Lesnická práce s.r.o.